بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

در حقیقت سرچشمه خلاقیت و نوآوری نیاز است .

به گونه ای که نیاز سرچشمه تمام اختراعات اکتشافات و نوآوری ها می باشد

و در این راستا ابزارها و انگیزه ها نقش مهم و حیاتی را ایفا می کنند.خلاقیت چیز مرموز و پیچیده ای نیست.

البته یکی از روش های مهم متبلور کردن خلاقیت ایجاد فضای محرک می باشد که افراد در آن بتوانند حرکت و گامی به سوی پیشرفت و ارتقای تفکرات خودبرآیند.

در همین راستا  اگر شما مایل هستید که در کار خود ارتقا یابید و سطح اقتصادی کار خود را به گونه ای که مطلوب باشد جلو ببریند.

در حقیقت شرکت سازمان و دولتی که بخواهد دست به نوآوری نزند و در کار خود ثابت و فیکس باشد کاری از پیش نخواهد برد و محکوم به فنا خواهد بود.

درحقیقت شکل و بستر فضای کاری باید به گونه ای باشد که شکل انعطاف پذیری خود را حفظ کند

و با شرایط موجود در جامعه تطبیق داشته باشد و میل خود و همکاران خود را در راستای اختراع ایده و نوآوری  باید کاملا پرورش دارد